Tryb działania EPWiK

Obszar działania Spółki obejmuje:  Gmina Miasto Elbląg , Gmina Milejewo, Gmina Elbląg.

Spółka działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).

W zakresie dostawy wody i odbioru ścieków mają zastosowanie przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139) oraz najważniejsze akty wykonawcze tej ustawy:

- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie określania taryf, wzoru       wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z  2006 r.  Nr 127, poz. 886)

- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 136, poz 964 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r  w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z  2002 r.  Nr 8, poz. 70)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2015 r. poz . 1989) 

Szczegółowe zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie działania Spółki regulują : 
- Zezwolenie udzielone przez Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 10.12.2002 r. oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/694/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16.02.2006 r. 
- Zezwolenie udzielone przez Wójta Gminy Milejewo z dnia 23.12.2013 r. oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy Milejewo  z dnia 30.12.2013 r.
- Zezwolenie udzielone przez Wójta Gminy Elbląg z dnia 03.06.2011 r. oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr IX/59/2011 Rady Gminy Elbląg z dnia 22.09.2011 r.