Organy Spółki


- Zarząd
- Rada Nadzorcza
- Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD

Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie dyrektora Spółki.

Dyrektorem Zarządu jest mgr inż. Andrzej Kurkiewicz.

Zarząd działa zgodnie z umową Spółki, przepisami Kodeksu spółek handlowych, regulaminem wewnętrznym Spółki i obowiązującymi przepisami.
Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie i za te decyzje odpowiada, reprezentuje Spółkę przed sądem i poza sądem.
Do Zarządu należy podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
Zarząd powołuje i odwołuje zastępców Dyrektora Zarządu.
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Dyrektor Zarządu lub prokurent.

W Spółce ustanowionych jest dwóch prokurentów:
- zastępca dyrektora : mgr inż. Alicja Jelińska
- główny ekonomista : mgr Zenon Dziwniel

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od czterech do sześciu członków

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej przedsiębiorstwa,

2) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,

4) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w ust. 2 i 3 oraz przeprowadzonych kontroli,

5) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium

6) powoływanie i odwoływanie dyrektora Zarządu,

7) reprezentowanie Spółki w stosunkach prawnych z dyrektorem Zarządu,

8) rozpatrywanie sporów między wspólnikami związanych z wykonaniem umowy Spółki oraz sporów między Zarządem i wspólnikami,

9) z ważnych powodów zawieszenie w czynnościach dyrektora Zarządu,

10) wyrażanie zgody na oddanie do odpłatnego korzystania zorganizowanej części mienia Spółki,

11) uchwalanie na wniosek Zarządu Spółki planów Spółki,

12) wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółki,

13) zatwierdzanie struktury i regulaminu organizacyjnego Spółki.


ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władza Spółki i reprezentowane jest przez Prezydenta Miasta Elbląga.


Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2/ podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
3/ udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków,
4/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie zasad ich wynagradzania,
5/ postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
6/ decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,
7/ uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
8/ emisja obligacji,
9/ postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,
10/ tworzenie funduszy celowych,
11/ zbycie lub nabycie nieruchomości,
12/ zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,
13/ ustalanie miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zarządu.
14/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
15/ zmiana umowy Spółki,
16/ połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki,
17/ podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażania zgody na zbycie, zastawienie i ustalenie ceny udziału,
18/ ustalanie wysokości opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków
19/ rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.