Przedmiot działalności Spółki

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
4. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych: 42.21.Z
5. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych: PKD
6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
8. Pozostałe badania i analizy techniczne
9. Działalność w zakresie architektury
10. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
11. Wykonywanie instalacji elektrycznych
12. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
13. Przygotowanie terenu pod budowę
14. Naprawa i konserwacja maszyn
15. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
16. Transport drogowy towarów
17. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
18. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,  straganami i targowiskami