Załatwianie spraw

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla miasta Elbląga i Gminy Milejewo określa sposób i tryb przyjmowania spraw i reklamacji.

Wydawanie warunków technicznych na przyłączenie nieruchomości do sieci załatwiane są w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

O sposobie załatwienia reklamacji Klient jest powiadamiany w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Spółki.

 

Przedmiot działalności Spółki

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
3. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
4. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych: 42.21.Z
5. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych: PKD
6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
8. Pozostałe badania i analizy techniczne
9. Działalność w zakresie architektury
10. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
11. Wykonywanie instalacji elektrycznych
12. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
13. Przygotowanie terenu pod budowę
14. Naprawa i konserwacja maszyn
15. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
16. Transport drogowy towarów
17. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
18. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,  straganami i targowiskami

Tryb działania EPWiK

Obszar działania Spółki obejmuje:  Gmina Miasto Elbląg , Gmina Milejewo, Gmina Elbląg.

Spółka działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236).

W zakresie dostawy wody i odbioru ścieków mają zastosowanie przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139) oraz najważniejsze akty wykonawcze tej ustawy:

- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r w sprawie określania taryf, wzoru       wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z  2006 r.  Nr 127, poz. 886)

- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 136, poz 964 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r  w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z  2002 r.  Nr 8, poz. 70)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2015 r. poz . 1989) 

Szczegółowe zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie działania Spółki regulują : 
- Zezwolenie udzielone przez Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 10.12.2002 r. oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/694/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16.02.2006 r. 
- Zezwolenie udzielone przez Wójta Gminy Milejewo z dnia 23.12.2013 r. oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy Milejewo  z dnia 30.12.2013 r.
- Zezwolenie udzielone przez Wójta Gminy Elbląg z dnia 03.06.2011 r. oraz Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą Nr IX/59/2011 Rady Gminy Elbląg z dnia 22.09.2011 r.

 

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 109 330 500,00 zł. dzieli się na 218.661 udziałów po 500,00 zł każdy udział.

Więcej artykułów…

  1. Organy Spółki
  2. Dane ogólne